KML mini tlačiareň

LICENČNÉ PODMIENKY

UPOZORNENIE: SOFTVÉROVÝ OVLÁDAČ KML NESŤAHUJTE, NEINŠTALUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE, POKIAĽ STE SI NEPREČÍTALI A NEODSÚHLASILI TIETO LICENČNÉ PODMIENKY.

SOFTVÉROVÝ OVLÁDAČ KML je určený výhradne pre podnikateľov, a to PRIMÁRNE pre účely PREPOJENIA TLAČIARNE KML s virtuálnou registračnou pokladnicou podnikateľa. Vzhľadom na uvedené sa všetky vzťahy medzi Spoločnosťou a PODNIKATEĽOM V ZMYSLE TÝCHTO LICENČNÝCH PODMIENOK považujú za obchodnoprávne vzťahy.

1. Platnosť Podmienok

1.1 Aplikácia Podmienok. Tieto licenčné podmienky Spoločnosti (ďalej len "Podmienky") sa vzťahujú na všetkých Podnikateľov, ktorí si stiahnu, inštalujú a/alebo používajú Softvérový ovládač KML v súlade so zmluvnými dojednaniami so Spoločnosťou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.2 Zmeny a doplnenia Podmienok. Zmeny alebo doplnenia týchto Podmienok sú platné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené Spoločnosťou, pričom Podnikateľ a Spoločnosť sa dohodli, že Spoločnosť je oprávnená jednostranne zrušiť, zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky a takúto úpravu Podmienok oznámiť Podnikateľovi a Podnikateľ je povinný sa s takto upravenými Podmienkami oboznámiť. V prípade, že Podnikateľ s upravenými Podmienkami nesúhlasí, vyjadrí tak písomne (postačuje správa doručená na e‑mail: kml@kml.sk) najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia úpravy Podmienok, pričom v takomto prípade je na zvážení Spoločnosti, či výhrady Podnikateľa v plnom rozsahu akceptuje a potvrdí aplikáciu pôvodného znenia Podmienok alebo s Podnikateľom dojedná osobitné ustanovenia odchyľujúce sa od upraveného znenia Podmienok alebo bude trvať na zmene Podmienok, pričom v takom prípade má Podnikateľ právo zrušiť Licenciu, na ktorú sa zmenené Podmienky vzťahujú.

1.3 VOP. Pokiaľ nie je uvedené v týchto Podmienkach inak, vzťahujú sa na zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Podnikateľom všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti zverejnené na Web stránke v časti "Všeobecné obchodné podmienky".

2. Definície

2.1 Definície. Nižšie uvedené pojmy majú význam definovaný nasledovne:

"Aplikácia Platobného terminálu" znamená softvérovú aplikáciu označenú ako "SumUp" poskytovanú spoločnosťou SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írsko D02 K580, ktorú si je Podnikateľ oprávnený stiahnuť cez digitálnu distribučnú platformu Google Play (Obchod Play).

"Aplikácia Virtuálnej registračnej pokladnice" znamená bezplatnú softvérovú aplikáciu označenú ako "Pokladnica" poskytovanú Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktorú si je Podnikateľ oprávnený stiahnuť cez digitálnu distribučnú platformu Google Play (Obchod Play).

"Autorský zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

"Číslo Licencie" znamená jedinečný kód pridelený Spoločnosťou, ktorým sa označuje Licencia zakúpená Podnikateľom a udelená Spoločnosťou v zmysle týchto Podmienok.

"Dôverné informácie" sú neverejné informácie, ktoré sú sprístupnené stranám, a ktoré sú v čase sprístupnenia identifikované ako dôverné alebo by mali byť dôvodne považované za dôverné alebo chránené s ohľadom na ich povahu a/alebo okolnosti súvisiace s ich sprístupnením.

"Kód pokladnice" znamená jedinečný číselný kód priradený k Virtuálnej registračnej pokladnici Podnikateľa Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

"Licencia" znamená licenciu udelenú Spoločnosťou Podnikateľovi na používanie Softvérového ovládača KML vo vzťahu k príslušnej Virtuálnej registračnej pokladnici Podnikateľa; Licencia sa vždy priraďuje k príslušnej Virtuálnej registračnej pokladnici a Kódu pokladnice.

"Nároky z práv duševného vlastníctva tretej osoby" znamenajú nároky tretej osoby voči Podnikateľovi vzniknuté v priamej príčinnej súvislosti s tým, že Softvérový ovládač KML, ako bol poskytnutý Spoločnosťou, porušuje autorské práva, práva k ochrannej známke, patentu alebo dizajnu registrovaného ktoroukoľvek členskou krajinou Európskeho hospodárskeho priestoru.

"Objednávka" znamená objednávku Podnikateľa odoslanú Spoločnosti prostredníctvom formulára "Objednávka Tlačiarne KML" dostupného na Web stránke.

"Obsah" znamená akýkoľvek text, súbor, grafiku, média, údaje, dáta, informácie a akýkoľvek iný obsah.

"Označenia Spoločnosti" znamenajú ochranné známky (národné, európske a medzinárodné), logá, obchodné mená, dizajny alebo slogany Spoločnosti alebo jej spriaznenej osoby bez ohľadu na to, či sú osobitne registrované.

"Platobný terminál" znamená platobný terminál SumUP vykonávajúci bezkontaktné platby a/alebo platby debetnými či kreditnými kartami.

"Práva duševného vlastníctva" znamenajú všetky práva, tituly a nároky k všetkým formám duševného vlastníctva, vrátane všetkých autorských práv, práv na dizajn, ochranných známok, obchodných mien, práv na doménové mená, patentov, práv na obchodné tajomstvo, práv sui generis, práv týkajúcich sa know‑how a všetkých ostatných práv súvisiacich s autorstvom a/alebo vytvorením umeleckého, priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

"Softvérový ovládač KML" znamená softvérovú aplikáciu Spoločnosti označenú ako "VRP Tlačiareň KML", ktorú je Podnikateľ oprávnený stiahnuť cez digitálnu distribučnú platformu Google Play (Obchod Play).

"Spoločnosť" znamená spoločnosť KML, s. r. o., so sídlom Podhora 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 684 261, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. : 18093/L.

"Tlačiareň KML" znamená zariadenie ponúkané Spoločnosťou a určené na tlač pokladničných dokladov z Virtuálnej registračnej pokladnice; prípadné ďalšie funkcionality Tlačiarne KML sú uvedené v ponuke Spoločnosti na Web stránke.

"Virtuálna registračná pokladnica" znamená virtuálnu registračnú pokladnicu Podnikateľa podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej

národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

"Web stránka" znamená internetové stránky Spoločnosti: https://www.minitlaciaren.sk/ a https://www.kml.sk/.

"Zariadenie" znamená hardvérové zariadenie, do ktorého je možné stiahnuť a nainštalovať Softvérový ovládač KML.

3. Udelenie Licencie

3.1 Udelenie Licencie. Licencia podľa týchto Podmienok sa udeľuje na základe Objednávky Podnikateľa potvrdenej Spoločnosťou. Jednou Objednávkou je Podnikateľ oprávnený objednať jednu alebo viac Licencií. Licencia je viazaná k Virtuálnej registračnej pokladnici a Kódu pokladnice, pričom jednu Licenciu je možné využiť vo vzťahu k viacerým Tlačiarňam KML. Licencia sa udeľuje ku dňu odoslania Čísla Licencie Podnikateľovi.

3.2 Cena. Licencia sa poskytuje ako odplatná, pričom cena za poskytnutie Licencie je stanovená podľa cenníka Spoločnosti, ktorý je dostupný na Web stránke v časti "Obchod". Splatnosť ceny a ostatné platobné podmienky sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti dostupnými na Web stránke v časti "Všeobecné obchodné podmienky".

3.3 Licenčné podmienky. Podnikateľ je oprávnený a zároveň povinný sa oboznámiť s týmito Podmienkami, a to pred odoslaním Objednávky. Podmienky sú trvalo zverejnené na Web stránke v časti "Licenčné podmienky".

4. Licencia a užívanie Softvérového ovládača KML

4.1 Softvérový ovládač KML. Softvérový ovládač KML je určený pre operačný systém Android a primárne zabezpečuje prepojenie Tlačiarne KML s Virtuálnou registračnou pokladnicou Podnikateľa; v prípade Tlačiarne KML ePOS je Softvérový ovládač KML už nainštalovaný priamo v zariadení (hardvéri) Tlačiarne KML. Softvérový ovládač KML je možné využiť aj na prepojenie Tlačiarne KML s Platobným terminálom. Používanie Softvérového ovládača KML sa musí riadiť pravidlami stanovenými v týchto Podmienkach, pričom je potrebné dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj podmienky stanovené Spoločnosťou podľa ods.4.3 Podmienok a podmienky stanovené prevádzkovateľmi Aplikácie Virtuálnej registračnej pokladnice a Aplikácie Platobného terminálu; akékoľvek iné použitie Softvérového ovládača KML má za následok podstatné porušenie povinnosti Podnikateľa a vznik jeho zodpovednosti.

4.2 Stiahnutie a inštalácia. Podnikateľ berie na vedomie, že funkcionality Softvérového ovládača KML je možné využívať až po kumulatívnom (spoločnom) splnení nasledovných podmienok: (a) inštalácia Softvérového ovládača KML v Zariadení Podnikateľa (pozn. neaplikuje sa pri Tlačiarni KML ePOS), (b) spárovanie Tlačiarne KML so Zariadením Podnikateľa prostredníctvom Softvérového ovládača KML (pozn. neaplikuje sa pri Tlačiarni KML ePOS), (c) inštalácia Aplikácie Virtuálnej registračnej pokladnice a spárovanie Tlačiarne KML prostredníctvom Softvérového ovládača KML. V prípade záujmu o prepojenie s Platobným terminálom sa okrem vyššie uvedeného vyžaduje aj (d) inštalácia Aplikácie Platobného terminálu a jej spárovanie s Platobným terminálom, Tlačiarňou KML a Aplikáciou Virtuálnej registračnej pokladnice.

4.3 Návody. Podnikateľ je povinný postupovať pri sťahovaní, inštalácii a užívaní Softvérového ovládača KML podľa pokynov Spoločnosti zverejnených na Web stránke v časti "Návody".

4.4 Licencia. Spoločnosť udeľuje Podnikateľovi Licenciu, t. j obmedzené, nevýhradné, neprenosné právo na používanie Softvérového ovládača KML. Podnikateľ je v zmysle Licencie oprávnený používať Softvérový ovládač KML výlučne na účely prepojenia Tlačiarne KML s Virtuálnou registračnou pokladnicou, prípadne s Platobným terminálom, a to v rozsahu funkcionalít určených Spoločnosťou.

4.5 Osobný rozsah. Spoločnosť udeľuje Licenciu Podnikateľovi, pričom Podnikateľ nie je oprávnený Licenciu postúpiť a ani udeliť sublicenciu tretej osobe, a to z dôvodu, že Licencia je viazaná na príslušnú Virtuálnu registračnú pokladnicu Podnikateľa a Kód pokladnice. Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde ku zániku Virtuálnej registračnej pokladnice a Kódu pokladnice Podnikateľa (napr. z dôvodu dočasného ukončenia používania Virtuálnej registračnej pokladnice alebo zániku Podnikateľa bez právneho nástupcu), zaniká Licencia udelená k tejto Virtuálnej registračnej pokladnici, a to bez nároku Podnikateľa na akékoľvek finančné a/alebo vecné plnenie od Spoločnosti. Podnikateľ berie na vedomie, že v prípade predaja, darovania, scudzenia alebo dania Tlačiarne KML do užívania tretej osobe, nedochádza k vyčerpaniu práv autora podľa § 88 Autorského zákona a ani k postúpeniu Licencie, či k jej opätovnému udeleniu. Tretia osoba v takom prípade nezískava žiadne právo a/alebo nárok na udelenie Licencie, či iné finančné a/alebo vecné plnenie od Spoločnosti; tým nie je dotknuté právo tretej osoby od Spoločnosti odplatne zakúpiť Licenciu v zmysle v tom čase na Web stránke zverejnenej ponuky Spoločnosti.

4.6 Územný rozsah. Licencia sa udeľuje ako teritoriálne obmedzená, a to pre územie Slovenskej republiky, ak nie je Spoločnosťou písomne určené inak.

4.7 Časový rozsah. Licencia sa udeľuje na dobu trvania autorských majetkových práv k Softvérovému ovládaču KML v zmysle Autorského zákona, ak nie je Spoločnosťou písomne určené inak.

4.8 Obsah. Podnikateľ nesmie pri užívaní Softvérového ovládača KML a Tlačiarne KML (najmä v prípade textového alebo grafického loga pri tlači pokladničných dokladov) používať Obsah: (a) bez povolenia, licencie alebo iného oprávnenia na jeho použitie; (b) ktorý je urážlivý, nezákonný, klamlivý alebo inak poškodzujúci práva a oprávnené záujmy tretích osôb; (c) osobné údaje, súkromné ??alebo dôverné informácie patriace tretej osobe bez jej súhlasu alebo legitímneho právneho základu; (d) týkajúci sa plánovania alebo zapojenia sa do akejkoľvek nezákonnej, podvodnej alebo manipulatívnej

innosti; (e) ktorý inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo je protiprávny. V prípade, že si Podnikateľ nie je istý, či Obsah spadá pod vyššie uvedené obmedzenia, je povinný si vopred vyžiadať od Spoločnosti vyjadrenie o povahe Obsahu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Obsah vložený, sprístupnený, nahratý (uploadnutý) alebo použitý Podnikateľom alebo na základe pokynu Podnikateľa a nie je povinná monitorovať Obsah, ani kontrolovať, interpretovať, overovať alebo schvaľovať Obsah; z tohto dôvodu nie je ani zodpovedná za správnosť, pravdivosť, presnosť, aktuálnosť, úplnosť, vhodnosť Obsahu, dodržiavanie autorských práv alebo iný právny súlad akéhokoľvek takéhoto Obsahu. Podnikateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol držiteľom všetkých majetkových a dispozičných práv, ako aj akýchkoľvek súhlasov, licencií, povolení alebo iných podobných práv k Obsahu. Podnikateľ nesie výhradnú zodpovednosť za všetky práva a/alebo nároky tretích osôb týkajúce sa Obsahu.

4.9 Obmedzenia. Podnikateľ nebude (ani nedovolí žiadnemu inému užívateľovi alebo inej tretej osobe): (a) kopírovať, pozmeňovať alebo opätovne vytvárať Softvérový ovládač KML alebo jeho časť alebo obchádzať či mazať akékoľvek ochrany proti kopírovaniu, ktoré majú zabrániť neoprávnenému kopírovaniu alebo použitiu Softvérového ovládača KML; (b) akýmkoľvek spôsobom prenášať, upravovať, prispôsobovať, vylepšovať, rozširovať, dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúsiť extrahovať alebo odvodiť zdrojový kód alebo akékoľvek metódy, algoritmy alebo postupy zo Softvérového ovládača KML alebo akéhokoľvek súvisiaceho softvéru, pokiaľ nie je inak výslovne povolené platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; (c) upravovať, prispôsobovať, pozmeňovať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na Softvérovom ovládači KML, pokiaľ nie je inak výslovne povolené platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; (d) začleniť, zoskupiť, kombinovať alebo integrovať Softvérový ovládač KML alebo akýkoľvek súvisiaci softvér s hardvérom alebo softvérom iným ako schváleným Spoločnosťou; (e) ďalej distribuovať Softvérový ovládač KML bez súhlasu Spoločnosti, (f) používať Softvérový ovládač na iné účely, než sú určené Spoločnosťou alebo v rozpore s týmito Podmienkami; (g) používať, ponúkať alebo inak využívať Softvérový ovládač KML, či už odplatne alebo bezodplatne, a to akýmkoľvek spôsobom ako nezávislý predajca softvéru, poskytovateľ softvérových alebo iných služieb a pod.; takéto použitie je povolené iba na základe samostatnej písomnej dohody so Spoločnosťou; (h) používať Softvérový ovládač akýmkoľvek spôsobom, ktorý konkuruje Spoločnosti, okrem iného vrátane porovnávania, zhromažďovania a zverejňovania údajov alebo analýz týkajúcich sa výkonu Softvérového ovládač KML alebo vývoja alebo marketingu produktu, ktorý je konkurenčný so Softvérovým ovládačom KML.

5. Záruka a zodpovednosť za vady

5.1 Vady Softvérového ovládača KML. Spoločnosť ručí za to, že Softvérový ovládač KML má ku dňu udelenia Licencie vlastnosti a funkcionality uvedené v Objednávke a týchto Podmienkach, v opačnom prípade má Softvérový ovládač KML vadu.

5.2 Obmedzenia zodpovednosti za vady. Spoločnosť nemá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vady Softvérového ovládača KML v prípade: (a) akéhokoľvek použitia Softvérového ovládača KML v rozpore s týmito Podmienkami, návodmi a pokynmi Spoločnosti; (b) registrácie, stiahnutia, inštalácie či použitia Virtuálnej registračnej pokladnice a Platobného terminálu, či iného hardvérového a softvérového vybavenia v rozpore s týmito Podmienkami a návodmi Spoločnosti zverejnenými na Web stránke, ako aj pokynmi, návodmi, pravidlami, príručkami či inými inštrukciami výrobcov, prevádzkovateľov, majiteľov alebo dodávateľov tohto vybavenia; (c) akejkoľvek neoprávnenej zmeny alebo úpravy Softvérového ovládača KML; (d) použitia Softvérového ovládača KML v kombinácii so softvérom alebo hardvérom tretej strany, ktorý nie je povolený Spoločnosťou; (e) Vyššej moci; (f) korozívneho prostredia, nadmerného používania, zásahu blesku, elektrického výpadku, zanedbávania, neopatrnosti, nehody, škodlivého, nesprávneho alebo neobvyklého používania zariadenia používaného v súvislosti so Softvérového ovládača KML; (g) akejkoľvek chyby alebo zlyhania v dôsledku nesprávneho použitia, nesprávnej inštalácie alebo nesprávnej obsluhy Softvérového ovládača KML alebo nevykonania potrebnej aktualizácie, upgradu alebo iného pokynu na zabezpečenie toho, aby Softvérový ovládač KML riadne fungoval; (h) akéhokoľvek iného konania, opomenutia konania alebo zásahu zo strany Podnikateľa a/alebo tretej osoby, ktorej Podnikateľ umožnil takýto zásah do Softvérového ovládača KML, resp. ktorej v takomto zásahu nezabránil; (i) oneskoreného informovania o vzniknutej vade Softvérového ovládača KML; alebo (j) ak je Podnikateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou voči Spoločnosti.

5.3 Nároky z Vád. Podnikateľ je povinný oznámiť Spoločnosti akékoľvek vady Softvérového ovládača KML, okamžite, najneskôr do 72 hodín po ich zistení. Odstránenie vád sa bude realizovať v závislosti od povahy vád a určenia Spoločnosti. Spôsob odstránenia vád a primeranú lehotu odstránenia určí Spoločnosť s prihliadnutím na povahu a závažnosť vady, prípadne ďalšie podstatné okolnosti týkajúce sa Softvérového ovládača KML. V prípade, ak Spoločnosť neodstráni vady ani v dodatočnej lehote na to poskytnutej Podnikateľom, ktorá nesmie byť kratšia, než 90 pracovných dní, Podnikateľ má právo na primeranú zľavu z ceny Licencie. Centrum podpory je dostupné na e‑maile: kml@kml.sk; t.č. : 0907 870 641, a to v pracovných dňoch (mimo štátnych sviatkov, soboty a nedele) od 7:00 hod. do 15:00 hod. Jednotlivé požiadavky Podnikateľa nahlásené centru podpory budú vybavované postupne.

5.4 Postupy. Podnikateľ je povinný Spoločnosti poskytnúť súčinnosť a prostriedky, ktoré môže Spoločnosť primerane požadovať na zisťovanie príčiny a odstránenia vady Softvérového ovládača KML. Takáto súčinnosť zahŕňa aj povolenie prístupu k zariadeniam, na ktorých je Softvérový ovládač KML nainštalovaný, samotnému Softvérovému ovládaču KML, iným softvérovým a hardvérovým riešeniam, či akýmkoľvek iným dátam a informáciám potrebným k náležitému zisteniu príčin vád Softvérového ovládača KML alebo k ich odstráneniu. Po dobu neposkytnutia požadovanej súčinnosti zo strany Podnikateľa sa Spoločnosť nedostáva do omeškania s plnením jej povinností. Podnikateľ sa zaväzuje zabezpečiť aj náležitú súčinnosť všetkých zainteresovaných externých partnerov a dodávateľov, ktorých súčinnosť bude nevyhnutná, ako aj strpieť zavedenie dodatočných spôsobov ochrany hardvérového a softvérového vybavenia vrátane aktualizácii a upgradov.

5.5 S VÝNIMKOU VÝSLOVNE UVEDENOU V TÝCHTO PODMIENKACH, SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VO VZŤAHU K SoftvérovéMU ovládačU KML ALEBO PODMIENKAM A TÝMTO VYLUČUJE AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, KTORÉ SÚ ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TITULU UŽÍVANIA, NEPORUŠOVANIA PRÁV A PLNENIA POVINNOSTÍ, KVALITY, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. AK SÚ PRÁVA ALEBO NÁHRADY PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TAKÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM. SPOLOČNOSŤ NEPREBERÁ ZÁRUKU ZA TO, ŽE SoftvérovÝ ovládač KML AKO TAKÝ BUDE ÚPLNE BEZ VÁD, INCIDENTOV, VÍRUSOV ALEBO ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV, JEHO PREVÁDZKA BUDE ÚPLNE NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, bude zodpovedať požiadavkám, očakávaniam a špecifikáciám Podnikateľa aLEBO bude pracovať s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom.

6. Práva duševného vlastníctva

6.1 Zachovanie práv. Všetky Práva duševného vlastníctva týkajúce sa Softvérového ovládača KML a/alebo iných materiálov Spoločnosti, vrátane metodológie, dizajnov, aktualizácií, upgrade‑ov, ako aj strojovo čitateľných pokynov a kódu, technológie, súborov, knižníc, modulov, ponúk, algoritmov, nástrojov, procesov, postupov, metadát, makier, plánov, šablón, skrípt, príkazov, syntaxe a ďalších súčastí softvérového alebo hardvérového vybavenia; ako aj užívateľského rozhrania softvéru a všetkého audiovizuálneho obsahu (ako sú displeje, obrázky, tieňovanie, farby, organizácia, asociácie, štruktúra, umiestnenie, text, vzhľad a štýl, nahrávky alebo obrázky) s ním spojené; a akékoľvek ďalšie materiály vrátane materiálov týkajúcich sa školení, vzdelávania, konzultačných a poradenských služieb alebo akýchkoľvek ďalších technických a iných služieb, ako aj know‑how Spoločnosti, sú po celý čas výlučným vlastníctvom a majetkom Spoločnosti alebo jej spriaznených osôb, prípadne jej dodávateľov.Tieto Práva duševného vlastníctva sa na Podnikateľa za žiadnych okolností nepostupujú, neprevádzajú, ani neprechádzajú, pričom akékoľvek Práva duševného vlastníctva sa Podnikateľovi udeľujú iba v rozsahu užívacích práv tak, aby bol Podnikateľ oprávnený využívať funkcionality Softvérového ovládača KML v súlade s týmito Podmienkami a Objednávkou. V prípade, že Spoločnosť vykoná na návrh Podnikateľa akékoľvek zmeny týkajúce sa nových vlastností, funkčnosti alebo výkonnosti Softvérového ovládača KML a Spoločnosť takéto zmeny zapracuje, je Spoločnosť oprávnená takýto zmenený Softvérový ovládač KML, prípadne vykonané zmeny, ďalej využívať vo svojej podnikateľskej činnosti, ponúkať iným podnikateľom a využívať akýmkoľvek iným spôsobom, a to bez akýchkoľvek obmedzení, či dodatočných nárokov Podnikateľa. Ak to bude potrebné, Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby pre naplnenie vyššie uvedeného udelili Spoločnosti všetky súhlasy, povolenia, práva a licencie. Podnikateľ je priamo zodpovedný za akékoľvek porušenie Práva duševného vlastníctva Spoločnosti, a to akoukoľvek osobou, ktorej povolil prístup k Softvérovému ovládaču KML.

6.2 Označenia Spoločnosti. Spoločnosť a/alebo jej spriaznené osoby sú držiteľmi majetkových práv k Označeniam Spoločnosti. Podnikateľ nebude preto z tohto dôvodu priamo alebo nepriamo napádať a/alebo spochybňovať majetkové a iné práva Spoločnosti alebo spriaznených osôb k Označeniam Spoločnosti. Podnikateľ a ani žiadna jeho spriaznená osoba nepoužije, nezaregistruje alebo sa nepokúsi zaregistrovať akékoľvek obchodné meno, ochrannú známku, označenie, dizajn alebo doménové meno, ktoré v celku, alebo čiastočne zahŕňa Označenie Spoločnosti alebo môže vyvolať riziko zámeny s akýmkoľvek Označením Spoločnosti.

6.3 Materiály tretích osôb. Softvérový ovládač KML môže obsahovať určitý open source softvér alebo iný softvér, súbory informácií alebo iné materiály tretích osôb (ďalej len "Materiály tretích osôb"), ktoré sú osobitne licencované ich príslušnými majiteľmi. Podnikateľ je povinný dodržiavať všetky licenčné podmienky k Materiálom tretích osôb a dodržiavať akékoľvek ustanovenia o zdrojovom kóde a jeho úpravách. SPOLOČNOSŤ NEZASTUPUJE TRETIE OSOBY, AK TAK VÝSLOVNE NIE JE UVEDENÉ V PODMIENKACH, A ANI NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO ZÁVÄZKY VO VZŤAHU K MATERIÁLOM TRETÍCH OSôB. SPOLOČNOSŤ VZHĽADOM NA UVEDENÉ TÝMTO VYLUČUJE AKÚKOĽVEK SVOJU ZODPOVEDNOSŤ VO VZŤAHU K POUŽÍVANIU MATERIÁLOV TRETÍCH OSôB UŽÍVATEĽOM V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVOM.

6.4 Oznámenie. Podnikateľ bezodkladne oznámi Spoločnosti akékoľvek podozrenie alebo skutočné či hroziace porušenie práv k Označeniam Spoločnosti alebo iných Práv duševného vlastníctva Spoločnosti.

7. Porušenie Práv duševného vlastníctva tretej osoby

7.1 Výluky. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť voči Podnikateľovi za akékoľvek Nároky z práv duševného vlastníctva tretej osoby, ktoré: (a) vzniknú z neoprávneného použitia Softvérového ovládača KML; (b) vznikne z akejkoľvek úpravy alebo zmeny Softvérového ovládača KML inou osobou, než je Spoločnosť; (c) vzniknú z Obsahu podľa týchto Podmienok; (d) vzniknú v súvislosti s neposkytnutím súčinnosti Podnikateľa; (e) vyplývajú z porušení povinností a zákazov stanovených pre Podnikateľa v týchto Podmienkach.

7.2 Postupy. V prípade, ak v súvislosti so Softvérovým ovládačom KML dôjde k porušeniu Práv duševného vlastníctva tretej osoby, Podnikateľ: (a) poskytne Spoločnosti okamžité písomné oznámenie o každom Nároku z práv duševného vlastníctva tretej osoby, o ktorom sa dozvedel; (b) umožní Spoločnosti prevzatie a zabezpečenie právnej obrany a ochrany voči Nároku z práv duševného vlastníctva tretej osoby, vrátane rozhodovania o stratégii takejto obrany a ochrany; (c) vynaloží maximálne úsilie na zníženie dopadov Nároku z práv duševného vlastníctva tretej osoby v čo najväčšej miere (najmä výšky škody, nákladov a výdavkov); a (d) poskytne Spoločnosti potrebnú súčinnosť, podklady, splnomocnenie a informácie v rozsahu, ktoré možno odôvodnene požadovať v súvislosti s takýmto Nárokom práv z duševného vlastníctva tretej osoby.

8. Obmedzenia zodpovednosti

8.1 SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA SKUTOČNÚ ŠKODU, UŠLÝ ZISK, UJMU, STRATU ALEBO POŠKODENIE, NEPRESNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ A DÁT, VYNALOŽENIE NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB, ALEBO AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, VÝSLOVNÉ ALEBO NEVÝSLOVNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI), A TO ANI V PRÍPADE, ŽE MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD BOLA OZNÁMENÁ, PRÍPADNE PREDVÍDATEĽNÁ.

8.2 OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SÚ NEZÁVISLÉ OD AKÝCHKOĽVEK DOHÔD A POUŽIJÚ SA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM APLIKOVATEĽNÝM PRÁVOM. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE SO ZÁKONOM, SA BUDÚ POSUDZOVAŤ TAK, ŽE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI BUDÚ SPOLOČNOSŤOU POSKYTNUTÉ V MINIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. AK PRÁVO ALEBO NÁHRADA SÚ PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

8.3 Lehota na uplatnenie práv a nárokov. Ak zákonná kogentná úprava neustanovuje dlhšiu lehotu, akýkoľvek nárok Podnikateľa môže byť uplatnený voči Spoločnosti len najneskôr do jedného (1) roka odo dňa jeho vzniku, v opačnom prípade nárok Podnikateľa zaniká; kratšie lehoty v zmysle týchto Podmienok a/alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

8.4 Limitácia zodpovednosti. Maximálna kumulatívna zodpovednosť Spoločnosti za škody a/alebo ujmy v žiadnom prípade nepresiahne 1.000,‑ EUR.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1 Nevýhradnosť. Všetky práva udelené alebo vyplývajúce Podnikateľovi v zmysle týchto Podmienok sú nevýhradné. Spoločnosť si vyhradzuje právo uvádzať na trh, propagovať, distribuovať, predávať, udeľovať právo na používanie Softvérového ovládača KML a poskytnúť ho tretím osobám bez akýchkoľvek obmedzení, a žiadne ustanovenie Podmienok neobmedzuje Spoločnosť v žiadnom smere určiť iných distribútorov, predajcov, nadobúdateľov licencie alebo zástupcov alebo priamo alebo nepriamo uvádzať na trh, reprodukovať, distribuovať, alebo predávať Softvérový ovládač KML kdekoľvek na svete. Všetky práva, ktoré Spoločnosť výslovne neudelila alebo neposkytla Podnikateľovi, sú výhradnými právami Spoločnosti.

9.2 Spätná väzba a ponuka. Podnikateľ poskytne Spoločnosti návrhy alebo spätnú väzbu o Softvérovom ovládači KML, ak o to Spoločnosť požiada, a Spoločnosť môže túto spätnú väzbu použiť a upraviť na akýkoľvek účel, vrátane vývoja a vylepšenia Softvérového ovládača KML, bez akejkoľvek zodpovednosti, obmedzenia alebo platby Podnikateľovi. Spoločnosť je oprávnená oslovovať Podnikateľa a informovať o Softvérovom ovládači KML a iných produktoch Spoločnosti, ako aj akejkoľvek jej inej činnosti a aktivitách, pričom takúto komunikáciu je oprávnená viesť akýmkoľvek spôsobom, vrátane e‑mailov a automatizovaných telefonických hovorov, pričom takáto komunikácia Spoločnosti sa nebude považovať za nevyžiadanú komunikáciu (spam), reklamu alebo obchodné vyhlásenie.

9.3 Odporúčania a prípadové štúdie. Podnikateľa týmto udeľuje Spoločnosti právo uvádzať Podnikateľa ako zmluvnú stranu Spoločnosti, a to v reklamných a marketingových materiáloch, najmä na webovej stránke Spoločnosti a/alebo jej spriaznenej osoby, v prezentáciách určených pre potenciálnych užívateľov alebo partnerov a v iných propagačných materiáloch Spoločnosti a/alebo jej spriaznenej osoby. Podnikateľ zároveň poskytuje súhlas použiť prípadové štúdie na účely marketingu a propagácie Softvérového ovládača KML; "prípadové štúdie" znamenajú opis používania Softvérového ovládača KML, vrátane Podnikateľovho obchodného mena, vyjadrenia oprávnenej osoby Podnikateľa, kontaktných informácií, kľúčových ukazovateľov používania a pod.

10. Mlčanlivosť

10.1 Mlčanlivosť. Podnikateľ a Spoločnosť sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách druhej strany a neprezradiť alebo nepoužiť takéto Dôverné informácie.

10.2 Zverejnenie. Odsekom 10.1 týchto Podmienok nie je dotknuté zverejnenie alebo iné použitie informácií v prípade, ak (a) zverejnenie alebo iné použitie informácií je požadované zákonom, orgánom verejnej alebo súdnej moci, alebo je nevyhnutné s ohľadom na plnenie týchto Podmienok; (b) sa informácie poskytujú odborným poradcom na báze "potrebné vedieť", a za predpokladu záväzku takýchto odborných poradcov dodržiavať ustanovenia tohto článku Podmienok; (c) takéto informácie sa stanú verejne známe alebo dostupné inak ako v dôsledku porušenia povinností stanovených v týchto Podmienkach; (d) vznikli z vlastnej činnosti prijímajúcej strany, (e) poskytujúca strana poskytla predchádzajúci písomný súhlas so zverejnením alebo iným použitím informácií; (f) takéto informácie sa poskytujú fyzickým alebo právnickým osobám, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti. V akomkoľvek spore týkajúcom sa aplikácie týchto výnimiek bude dôkazné bremeno na prijímajúcej strane, pričom takýto dôkaz musí byť jasný a presvedčivý. Akékoľvek technické, finančné a obchodné informácie Spoločnosti v akejkoľvek forme, sa budú považovať za Dôverné informácie Spoločnosti.

10.3 Trvanie. Každá strana je povinná zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Podmienok počas trvania tejto Zmluvy, avšak za predpokladu, že to vyplýva z povahy jednotlivých Dôverných informácií (najmä, nie však výlučne, obchodné tajomstvo, ochrana osobných údajov v zmysle GDPR), prijímajúca strana je povinná aj dlhšie zachovávať mlčanlivosť o tých Dôverných informáciách.

11. Zánik Licencie

11.1 Spôsob zániku. Licencia môže zaniknúť iba (a) písomnou dohodou Spoločnosti a Podnikateľa k určenému dňu; v prípade, že dohoda nebude obsahovať deň zániku Licencie, zaniká nasledujúci deň po uzatvorení dohody; (b) písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia povinností Spoločnosti alebo Podnikateľa, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení druhej strane; (c) jednostranným zrušením Licencie podľa ods.1.2 týchto Podmienok; (d) automaticky, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde ku zániku Virtuálnej registračnej pokladnice a Kódu pokladnice, a to ku dňu zániku Virtuálnej registračnej pokladnice a Kódu pokladnice; (e) automaticky, nezaplatením ceny Licencie ani v dodatočnej lehote poskytnutej Spoločnosťou Podnikateľovi, a to ku dňu uplynutia tejto dodatočne poskytnutej lehoty.

11.2 Pretrvávajúce ustanovenia. Všetky ustanovenia Podmienok týkajúce sa Práv duševného vlastníctva Spoločnosti, obmedzení zodpovednosti, záväzku mlčanlivosti, rozhodného práva a právomoci súdov a tých práv a povinností, ktorých povaha to pripúšťa, zostanú zachované aj po zániku Licencie.

11.3 Účinok ukončenia. Po zániku Licencie Podnikateľ okamžite prestane využívať Softvérový ovládač KML. Spoločnosť nie je povinná vrátiť už zaplatenú cenu Licencie v prípade zániku Licencie, s výnimkou, ak ku zániku Licencie došlo na základe odstúpenia Podnikateľa pre podstatné porušenie povinností Spoločnosti.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Postúpenie. Podnikateľ nepostúpi a ani nijako neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu v zmysle týchto Podmienok žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

12.2 Vyššia moc. V prípade, ak k omeškaniu plnenia povinností a záväzkov Spoločnosti dôjde v dôsledku vyššej moci, strany sa dohodli, že o dobu trvania vyššej moci sa predlžujú príslušné lehoty v zmysle týchto Podmienok. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Spoločnosti, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID‑19 spôsobeným koronavírusom SARS‑CoV‑2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov, výpadok elektrickej energie, obmedzenia alebo zastavenia dodávok dodávateľov Spoločnosti a pod.

12.3 Oznámenia. Všetky oznámenia a akákoľvek iná komunikácia a dokumentácia musí byť písomná a doručená e‑mailom, osobne, poštou alebo kuriérom. Za doručenie sa považuje deň prevzatia zásielky adresátom a v prípade neprevzatia zásielky adresátom deň, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená alebo nedoručiteľná alebo kedy došlo k odmietnutiu prevzatia zásielky; v prípade e‑mailu sa tento považuje za doručený nasledujúci deň po jeho odoslaní na príslušnú e‑mailovú adresu. V prípade zmeny adresy je príslušná strana povinná písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť túto zmenu druhej strane.

12.4 Rozhodné právo. Vzájomné vzťahy v zmysle týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým však ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by určovali ako rozhodné právo iné právo, než je právo Slovenskej republiky.

12.5 Právomoc súdov. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami, vyrieši s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky

12.6 Oddeliteľnosť. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok stane neplatným a/alebo neúčinným, nebude mať táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť žiadny vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení, pokiaľ platné právne predpisy nestanovia inak.

KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641