KML mini tlačiareň

Reklamačný poriadok KML, s. r. o.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") predávajúceho KML, s. r. o., IČO: 36684261, DIČ: 2022261879, IČ DPH: SK2022261879, so sídlom Podhora 6, 034 01 Ružomberok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18093/L, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a so Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru je okamih jeho odovzdania predávajúcim prvému prepravcovi.

II. Dĺžka záruky

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, lehotu platnosti a spôsob, akým možno uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Lehota na uplatnenie práv z nevyhovujúceho plnenia

Záručná lehota začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná lehota je:

Záručná lehota sa ďalej predlžuje o čas, čo bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.

III. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Pri neúplnej alebo poškodenej zásielke je nutné s dopravcom spísať škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e‑mailom na adresu kml@kml.sk. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Uplatnenie reklamácie

Miestom na uplatnenie reklamácie je KML, s. r. o., Podhora 6, 034 01 Ružomberok.

Kupujúci môže poškodený tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný opis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez uvedených informácií je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.

3. Kompatibilita

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými súčasťami ani so softvérovými aplikáciami.

Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softvéru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

4. Výluky

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, na čo je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom a pod.,
 6. ak sa chyba prejavuje iba pri softvérir, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,
 7. ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 8. vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 9. pri tovare, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 10. pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 11. ak bol tovar poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 12. použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 13. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípade, ak ide o bežnú údržbu výrobku, ako je inštalácia, výmena spotrebného materiálu a čistenie.

V prípade, že tovar je softvér, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (médiá nesmú byť poškrabané a pod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou (pozri nižšie).

5. Testovanie chyby

Tovar zaslaný na reklamáciu bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s opisom chyby). Na uvedenie chyby odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie takisto elektronická komunikácia.

Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia softvéru (operačný systém, antivírusový program), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie (napr. hry, vírusy) nedodané predávajúcim alebo ak dáta poškodil kupujúci alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a času potrebného na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

Ak bude reklamácia zamietnutá, berie kupujúci na vedomie, že predávajúci je oprávnený prefakturovať kupujúcemu náklady za diagnostiku chyby a dopravu podľa aktuálneho platného cenníka.

6. Záloha dát

Pri odovzdaní počítačového systému alebo zariadenia na ukladanie dát na opravu odporúčame kupujúcemu zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach na ukladanie dát v počítačovom systéme.

Zariadenia na ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci upozorňuje týmto kupujúceho na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr.zip, CD). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená.

Kupujúci berie na vedomie, že ak je reklamácia vybavená formou výmeny zariadenia na ukladanie dát, potom sa pôvodné zariadenie nevracia.

7. Odmietnutie prijatia na reklamáciu

A. pre znečistenie tovaru

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady na hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.

B. pre zabezpečenie zariadenia

Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v opise poruchy. V opačnom prípade má predávajúci právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu. To isté platí, ak je takto chránený BIOS či firmware zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadenia. Bez plného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné vykonať opravu či diagnostiku zariadenia. V takomto prípade môže byť reklamačné riadenie začaté, až keď kupujúci splní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e‑mail.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nemožno neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o čas trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná lehota nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná lehota plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Čas trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda času, keď bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e‑mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e‑mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne, či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie sumu za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.

Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá na reklamáciu, a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

V. Spotrebný materiál

Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. cartridge, toner, tlačová hlava, tlačový valec, lampa projektorov, baterka, rôzne druhy osvetlenia a podobne) alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v lehote tovaru alebo počtom použitia, prípadne v počte vytlačených strán či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.

Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nemožno ju tak zameniť so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie, ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá chyba je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že skutočne ide o záručnú chybu.

VI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 10. 12. 2015 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na internetových stránkach predávajúceho.

KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641